Taittirīya Upaniṣad 2.1सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

Oṃ saha nāv avatu | saha nau bhunaktu |
saha vīryaṃ karavāvahai |
tejasvi nāvadhītam astu mā vidviṣāvahai ||
Oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ |
 

May we together be protected,
May we together be nourished.
May we work together with vigor,
May our study be illuminating.
May we be free from discord.
Oṃ Peace, Peace, Peace!